Innoenergy

Podnikateľské zručnosti a potreby startupov a SME - dotazník

1. Vaša spoločnosť je:

2. Zaoberá sa váš podnik oblasťou “Clean Techu” (napríklad: energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, životné prostredie, skladovanie energie, energetika, trvalo udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo atď.)?

3. V ktorej krajine je vaša spoločnosť registrovaná?

4. Kľúčové silné a slabé stránky vášho podniku sú:
(1 – je slabá stránka, 5 – je silná stránka a 3 – je neutrálna)
a. Pochopenie trhu (identifikácia potrieb trhu, konkurencia atď.)
b. Unikátna a cielená ponuka (uvedenie nápadu na trh)
c. Ľudský potenciál (personál, prístup k dočasným pracovným silám)
d. Manažérske zručnosti
e. Finančné zdroje a prístup k externým zdrojom financovania
f. Prístup k výskumnej infraštruktúre a výskumným pracovníkom
g. Ochrana duševného vlastníctva – patenty atď.
h. Priestory (vlastné / co-working)
5. Vaša spoločnosť potrebuje podporu v nasledujúcich oblastiach:
(1 – nie je dôležitá oblasť, 5 – je veľmi dôležitá oblasť a 3 – je neutrálna)
a. Poradenstvo v oblasti obchodných zručností a porozumenia trhu
b. Poradenstvo ohľadne pridanej hodnoty produktu/služby a uvedenie nápadu na trh
c. Rozvoj kapacity organizácie
d. Rozvoj manažérskych zručností
e. Prístup k externým zdrojom financovania
f. Prístup k výskumnej infraštruktúre a výskumným pracovníkom
g. Podpora pri ochrane duševného vlastníctva
h. Priestory (vlastné / co-working)
6. Môžeme vás kontaktovať s ponukou bezplatnej podpory (školenia, koučing, rozvoj podnikania)?